söndag 4 juni 2017

Tillgänglighetsbarometern 2017

Tillgänglighetsfrågorna är ordentligt misshandlade i Söderhamns kommun. Tillgänglighetsrådet fanns på papperet fram till 2014 och de rödgröna har därefter gjort tappra försök att förhindra en återstart.

Fram till i år har man heller inte svarat på den årliga enkäten Tillgänglighetsbarometern men efter två påminnelser föreligger ändå ett svar för 2017.

Huruvida svaren är korrekta eller ärliga överlåter jag åt var och en att bedöma. Själv undrar jag t ex vem som i sin arbetsinstruktion har ett särskilt rapporteringsansvar i tillgänglighets- och användbarhetsfrågor gentemot kommunstyrelsen (Fråga 1). Kommunens svar gulmarkerade.

När man läser övriga frågor och svar inser man att det finns mycket att göra inom tillgänglighetsområdet och det är något vi moderater kommer att fortsätta ställa upp för även framöver.


Tillgänglighetsbarometern 2017

1. Finns det i din kommun en tjänsteman eller förtroendevald som i sin arbetsinstruktion har ett särskilt rapporteringsansvar i tillgänglighets- och användbarhetsfrågor gentemot kommunstyrelsen?
• Ja
• Nej

2. Innehåller översiktsplanen för din kommun mätbara mål eller angivna förbättringsprojekt för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar?
• Ja
• Nej

3. Har din kommun under de senaste fyra åren kartlagt tillgänglighet och användbarhet i butiker och andra offentliga lokaler i kommunen?
• Ja, i både privata och offentliga lokaler
• Ja, men endast i offentliga lokaler
• Ja, men endast i privata lokaler
• Nej

4. Har din kommun under de tre senaste åren genomfört någon utvärdering av tillgänglighetsarbetet utifrån de mål som kommunen satt inom området?
• Ja, för samtliga delar
• Ja, men bara för delar arbetet
• Nej

5. Har din kommun under de fyra senaste åren genomfört någon inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus i kommunen?
• Ja
• Nej, men beslut är fattat
• Nej

6. Har din kommun en skriftlig strategi, plan eller liknande gällande bostadsförsörjningen för äldre i
kommunen?
• Ja
• Nej

7. Vilka av följande insatser genomför din kommun för att driva på privata aktörers arbete med att
förbättra tillgänglighet och användbarhet?
• Vi erbjuder utbildningar om tillgänglighet till privata aktörer
• Vi erbjuder checklistor eller lathundar för förbättrad tillgänglighet till privata aktörer
• Vi ger investeringsstöd eller annat ekonomiskt incitament till privata aktörer
• Vi uppmärksammar goda initiativ från privata aktörer, genom exempelvis priser
• Vi erbjuder privata aktörer forum för erfarenhetsutbyte och diskussion kring
tillgänglighet

• Vi uppmanar privata aktörer att redovisa information om tillgängligheten till deras
lokaler/verksamhet där övrig kundinformation finns, såsom adress, öppettider etc.
• Vi har dömt ut vite i fall då privata aktörer inte uppfyller lagkrav om tillgänglighet
• Inga direkta insatser genomförs för att driva på privata aktörer
• Andra insatser, nämligen: ________________________________
8. Har din kommun beslut på eller någon skriftlig plan för att tillgänglighetsanpassa de skolgårdar
som kommunen ansvarar för?
• Ja
• Ja, men inte för samtliga
• Nej
• Samtliga skolgårdar är redan tillgänglighetsanpassade

9. Erbjuder din kommun sommarjobb för unga med funktionsnedsättning?
• Ja
• Nej

10. Har din kommun en strategi eller motsvarande för att anställa personer med någon form av
funktionsnedsättning?
• Ja
• Nej

11. Har din kommun använt sig av brukarrevision i verksamheter som rör stöd, vård och service för
personer med funktionsnedsättning?
• Ja, vid flera tillfällen
• Ja, vid något enstaka tillfälle
• Nej

12. Ställer din kommun krav på tillgänglighet vid beviljande av anslag till kulturverksamhet?
• Ja, alltid
• Ja, i vissa fall
• Nej, men ekonomiska incitament finns
• Nej

13. Ställer din kommun krav som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning när bidrag
till föreningsverksamhet delas ut?
• Ja, alltid
• Ja, i vissa fall
• Nej, men ekonomiska incitament finns
• Nej

14. Innehåller din kommuns lokala regelverk kring uteserveringar krav på att dessa, och tillhörande
toalett, ska vara tillgängliga och användbara för personer som använder rullstol?
• Ja
• Nej
• Kommunen saknar uteserveringar

15. Genomför din kommun kontroller av tillgängligheten på de uteserveringar som beviljats tillstånd?
• Ja, samtliga kontrolleras
• Ja, med inte samtliga kontrolleras
• Nej

16. Hur stor andel av de badplatser som din kommun ansvarar för är tillgängliga och användbara* för
personer som använder rullstol?
*Avser även möjligheten att ta sig i och ur vattnet.
• 75-100 procent av badplatserna
• 50-74 procent av badplatserna
• 1-49 procent av badplatserna
• Ingen av badplatserna
• Ingen inventering av badplatserna har gjorts
• Kommunen ansvarar inte för någon badplats

17. Hur stor andel av din kommuns idrottsanläggningar och simhallar är tillgängliga och användbara
för rullstolsburna*?
*Avser utövare, publik och funktionärer.
• 75-100 procent av anläggningarna
• 50-74 procent av anläggningarna
• 1-49 procent av anläggningarna’
• Ingen av anläggningarna
• Ingen inventering av anläggningarna har gjorts
• Kommunen har varken någon idrottsanläggning eller någon simhall

18. Har din kommun beslut på eller någon skriftlig plan för hur de kommunala skolorna ska agera när
man tar emot elever med förvärvad hjärnskada?
• Ja
• Nej

19. Har din kommun utarbetade och dokumenterade rutiner för hur kommunen arbetar med
samordnad individuell plan (SIP)?
• Ja, utarbetade och anpassade efter kommunens villkor
• Ja, generell dokumentation från SKL, Socialstyrelsen el. likn.
• Nej

20. Är din kommuns hemsida anpassad så att personer med funktionsnedsättning att kan navigera på
webbplatsen med hjälp av sina egna hjälpmedel?
(D.v.s. följer hemsidan internationell standard för tillgänglighet på webben, WCAG 2.0 nivå AA? )
• Ja
• Nej, men beslut är fattat
• Nej

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar